Κοντόλαιμου, Αλεξάνδρα [Συγγραφέας]. Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

Work (Individual)
2021
Ελληνικά
Αθήνα
 • Η παρούσα έκθεση εξετάζει ποικίλες πτυχές που αφορούν την υιοθέτηση και χρήση ενός ευρέος φάσματος Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις. H πανδημία του νέου κορωνοϊού (COVID-19) ανέδειξε, ίσως περισσότερο από ποτέ, τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο σε περιόδους κρίσης, διασφαλίζοντας την επιβίωση των επιχειρήσεων και διατηρώντας ή αποκαθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και των αλυσίδων αξίας. Δεδομένης της έλλειψης σχετικών μελετών για την Ελλάδα, η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντική προσθήκη στη συναφή βιβλιογραφία, παρέχοντας μια πολύπλευρη, συστηματική και τεκμηριωμένη ανάλυση του θέματος.

   

  Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργούνται συγκριτικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο χώρας, καθώς και σε επίπεδο επιχείρησης προκειμένου να εντοπιστούν ψηφιακά χάσματα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως επίσης και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, κλάδου και περιοχής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση πιθανών διαφορών στη χρήση ΤΠΕ μεταξύ επιχειρήσεων χαμηλής και υψηλής παραγωγικότητας. Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο το θεωρητικό πλαίσιο «Τεχνολογία, Οργάνωση, Περιβάλλον» (Technology, Organization, Environment – TOE),  διερευνώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών μεθόδων.

   

  Σύμφωνα με τις αναλύσεις, φαίνεται ότι η Ελλάδα στην πλειονότητα των δεικτών ΤΠΕ και ηλεκτρονικού εμπορίου που εξετάζονται υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επίσης, τα ευρήματα δείχνουν ότι το μέγεθος της επιχείρησης, η περιοχή δραστηριοποίησης και η παραγωγικότητα εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση και αποτίμηση των ψηφιακών χασμάτων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα οικονομετρικά αποτελέσματα καταδεικνύουν συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τις τεχνολογικές υποδομές, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την οργάνωση-προβολή και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ως τους πλέον σημαντικούς για τη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη βάση των ευρημάτων προτείνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για χάραξη πολιτικής και περαιτέρω έρευνα.

  Click Here
381.14209495