1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Τα άρθρα και κείμενα που συνθέτουν τον τόμο αυτόν αποτελούν μια προσπάθεια για ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των ιστορικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και που οδήγησαν στην αναζήτηση της νέας "Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής" και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, τα άρθρα συμβάλουν στην ανάλυση και ερμηνεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας που κατέληξε στη Συνθήκη του Maastricht για την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια πρώτη προσπάθεια για την αξιολόγηση του περιεχομένου της Συνθήκης αυτής και της σημασίας της για την Ευρώπη γενικά και την Ελλάδα ειδικότερα. Αναλύεται ακόμη η συμβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες με την προοπτική της νέας διεύρυνσης της Κοινότητας και επίσης ο νέος ρόλος της Κοινότητας, ως της μοναδικής περιφερειακής δύναμης, στη διαχείριση κρίσεων (Κόλπος, Βαλκάνια) και στη διασφάλιση της Ευρωπαϊκής σταθερότητας και ασφάλειας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

      Politeianet