Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ. [Συγγραφέας]. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
    • Η τέταρτη έκδοση του έργου «Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» είναι εμπλουτισμένη με τα κεφάλαια για τις «συγκεντρώσεις επιχειρήσεων» και την προβληματική γύρω από την «κρατική παρέμβαση στη λειτουργία του ανταγωνισμού». Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τις, επικαιροποιημένες νομολογιακά και βιβλιογραφικά, ενότητες για την «απαγόρευση των οριζόντιων συμπράξεων», τις «κάθετες συμπράξεις» και την «απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης». Καλύπτονται έτσι όλες οι βασικές πτυχές του δικαίου αυτού, που δεν είναι ένας κοινός κλάδος δικαίου˙ συνιστά τη Magna Charta της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης επιχειρηματικής δράσης, ρυθμίζοντας τους κανόνες του οικονομικού παιχνιδιού (rules of the market game) και το πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό, εξάλλου, στο Παράρτημα παρατίθεται η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

      Οι σύνθετες «προδιαγραφές» του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού καθιστούν δυσχερή την κατανόηση της ύλης του, γι’ αυτό , και σε αυτήν την έκδοση, καταβλήθηκε η προσπάθεια με τη χρήση εποπτικών μέσων (πινάκων-διαγραμμάτων) να καταστεί πιο προσιτή στον χρήστη. Ειδική βοήθεια παρέχουν τα ευάριθμα πρακτικά (ειλημμένα από τη νομολογία και την πρακτική των Αρχών Ανταγωνισμού), τα οποία θα βοηθήσουν στην εμπέδωση της γνώσης.

      Το έργο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τόσο τον νομικό που θέλει να μελετήσει τον θεσμό του ανταγωνισμού ως την κεντρική οργανωτική αρχή της οικονομίας και να κατανοήσει τη βαθύτερη ουσία του οικονομικού γίγνεσθαι, όσο και για τον φοιτητή, που θέλει να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του και να οξύνει την κριτική του ικανότητα.