Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους ίντερσεξ ανθρώπους : BRING-IN – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
Πρώτη έκδοση
40 σελίδες
9786188182844
Το έργο «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING - IN)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 - 2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Eξώφυλλο έκδοσης

1 Πρόλογος

2 Το εκπαιδευτικό εργαστήριο: βασικές πληροφορίες

3 Δομή του διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου

4 Παραρτήματα