Θεοφιλόπουλος, Θανάσης [Συγγραφέας]. Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους ίντερσεξ ανθρώπους

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2021
 3. Ελληνικά
  • Η παρούσα έκδοση βασίστηκε στα κύρια ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη με τη
   συμμετοχή επαγγελματιών των τομέων κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης στη
   Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του έργου «Bring-In».
   Σκοπός της είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει εκπαιδευτές-τριες ενηλίκων, στην προσπάθειά τους
   να αναπτύξουν τις ικανότητες μελών των προαναφερθεισών επαγγελματικών ομάδων, έτσι ώστε να
   μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης σε ίντερσεξ άτομα.
   Το 2ήμερο πρόγραμμα βασικής επιμόρφωσης ενσωματώνει τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,
   διευκολύνοντας έτσι την ενεργή μάθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών-τριών και
   εκπαιδευομένων, καθώς και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές-τριες ενηλίκων είναι
   ευπρόσδεκτοι-ες να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές με βάση τις προσωπικές τους
   δεξιότητες, τις εμπειρίες ή/και τα θέματα στα οποία θέλουν περισσότερο να εστιάσουν καθώς και με βάση
   το προφίλ και το υπόβαθρο των εκπαιδευομένων τους αλλά και το ευρύτερο εθνικό - κοινωνικό πλαίσιο.
   Επίσης, σε αυτήν την έκδοση περιλαμβάνονται και χρήσιμες πηγές που θα τους/τις βοηθήσουν να
   προετοιμαστούν καλύτερα.