Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα : BRING-IN-εθνική έκθεση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εργαστήριο Μέθεξη, 2021

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
Πρώτη έκδοση
52 σελίδες
9786188182837
Το έργο «Ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ίντερσεξ ατόμων και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών αυτών (BRING-IN)» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 -2020)»της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1   Ευχαριστίες

2    Πρόλογος

3    1ο Μέρος. Αποτελέσματα έρευνας δευτερογενών πηγών

4    2o Μέρος. Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας: συνεντεύξεις με ειδικούς-ές εμπειρογνώμονες και σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

5    3ο Μέρος. Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας: συνεντεύξεις με ίντερσεξ άτομα και με μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

6   4ο Μέρος. Γενικά συμπεράσματα

7    Αναφορές

Bring-In