1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του "The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600"
  1. Halil İnalcık
  1. Κοκολάκης, Μιχάλης (1961-)
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 1995
  1. 1. Μέρος πρώτο: Διάγραμμα της οθωμανικής ιστορίας, 1300 -1600 : -- Εισαγωγή: Oι περίοδοι της οθωμανικής ιστορίας -- Α΄ Oι απαρχές της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας -- Β΄ Από τη μεθοριακή ηγεμονία στην αυτοκρατορία, 1354 -1402 -- Γ΄ Μεσοβασιλεία και παλινόρθωση -- Δ΄ Η στερέωση της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1453 -1526 -- Ε΄ Το οθωμανικό κράτος ως παγκόσμια δύναμη, 1526 -1596 -- ΣΤ΄ Η παρακμή της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας -- Μέρος δεύτερο: Η Κρατική οργάνωση : -- Ζ΄ Η ίδρυση της οθωμανικής δυναστείας -- Η΄ Η άνοδος των σουλτάνων στον θρόνο -- Θ΄ Oι οθωμανικές πολιτειακές αντιλήψεις και το σύστημα των τάξεων -- Ι΄ Σουλτανικό δίκαιο (κανούν) και θρησκευτικό δίκαιο (σεριάτ) -- ΙΑ΄ Το Παλάτι -- ΙΒ΄ Η κεντρική διοίκηση -- ΙΓ΄ Η επαρχιακή διοίκηση και το σύστημα των τιμαρίων -- Μέρος τρίτο: Oικονομική και κοινωνική ζωή : -- ΙΔ΄ Η αυτοκρατορία και το διεθνές εμπόριο -- ΙΕ΄ Oι πόλεις και το οδικό δίκτυο. Αστικός πληθυσμός, συντεχνίες και έμποροι -- Μέρος τέταρτο: Θρησκεία και παιδεία στην Oθωμανική Αυτοκρατορία : -- ΙΣΤ΄ Η εκπαίδευση, οι μεντρεσέδες και οι ουλεμάδες-- ΙΖ΄ Τα οθωμανικά γράμματα -- ΙΗ΄ O θρίαμβος του φανατισμού -- ΙΘ΄ Oι λαϊκές δοξασίες και τα τάγματα των δερβίσηδων -- Γενεαλογικό δέντρο της οθωμανικής δυναστείας -- Χρονολογικός πίνακας της οθωμανικής ιστορίας -- Βιογραφικά σημειώματα -- Κατάλογος εικόνων -- Γλωσσάρι -- Σημειώσεις -- Εικόνες -- 5. Επίμετρο: -- Σημείωση του επιμελητή -- Χωριό, χωρικοί και κράτος -- Σημειώσεις.