1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. American Psychiatric Association
  2. 2013
  3. Αγγλική
    1. Ψυχική νόσος -- Διάγνωση -- Εγχειρίδια
    2. Ψυχική νόσος -- Διάγνωση -- Ταξινόμηση -- Εγχειρίδια
    3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders