1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)