1. Έννοια
  2. Ελληνική
  3. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν -- Ελλάδα