Οικονομική μεγέθυνση στην Ελλάδα : τάσεις και μεσοπρόθεσμες προοπτικές - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαϊωάννου, Σωτήρης
 4. Κορλίρας, Παναγιώτης
 5. 1η έκδοση
 6. Σωτήρη Παπαϊωάννου
 7. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2013
 8. 118 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
 9. Μελέτες ; 74. ISSN: 11085789
 10. 9789603411079
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες 109-118
 12. Ελλάδα
 13. Πατήστε εδώ
 14. 338.9495
  • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2. Περιοδολόγηση οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδας -- Κεφάλαιο 3. Θεωρητικό υπόβαθρο -- Κεφάλαιο 4. Εκτίμηση μεσοπρόθεσμων τάσεων του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ -- Κεφάλαιο 5. Σενάρια μεσοπρόθεσμων προοπτικών οικονομικής μεγέθυνσης -- Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία.
  • Η παρούσα μελέτη έχει ως βασικό στόχο να παράσχει μια εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, για το χρονικό διάστημα 2011-2015. Η ανάλυση στηρίζεται στην ταυτότητα του ΑΕΠ, η οποία αποσυνθέτει το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας στην παραγωγικότητα της εργασίας, στις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, στο ποσοστό απασχόλησης, στο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στον πληθυσμό. Σύμφωνα με αυτή την ταυτότητα, οι μεταβολές σε αυτές τις πέντε συνιστώσες είναι ικανές να εξηγήσουν τη μακροχρόνια τάση της μεταβολής του παραγόμενου προϊόντος. Κάθε επιμέρους συνιστώσα της ταυτότητας του ΑΕΠ αποσυντίθεται στην τάση και στον κύκλο της, έτσι ώστε να αποτιμηθεί η μεσοπρόθεσμη τάση της. Για την εκτίμηση των τάσεων των επιμέρους συνιστωσών, χρησιμοποιούνται δύο εναλλακτικές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές είναι το φίλτρο των Hodrick-Prescott ( φίλτρο ΗΡ ) καθώς και το φίλτρο Kalman. Αφού έχει εκτιμηθεί η τάση κάθε επιμέρους μεταβλητής της ταυτότητας του ΑΕΠ, στη συνέχεια εκτιμάται και η μεσοπρόθεσμη τάση του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις οικονομετρικές εκτιμήσεις αφορούν στην περίοδο 1995-2010, είναι σε τριμηνιαία συχνότητα και προέρχονται από τους Εθνικούς Λογαριασμούς και από τις Έρευνες Εργατικού ∆υναμικού της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και από την Eurostat. Η τελική εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας διαμορφώνεται στο 0,22%, ενώ η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο διαμορφώνεται στο 0,11%. Η τάση του ποσοστού της απασχόλησης εκτιμάται στο -2,21%, του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό στο 0,57% και του πληθυσμού στο 0,03%. Έτσι, η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο -1,28%, ως το άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του -1,28% ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης υπονοεί ότι αυτή θα είναι η μεσοπρόθεσμη δυναμική του παραγόμενου προϊόντος εφόσον οι υποκείμενοι παράγοντες που το καθορίζουν, δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας, οι ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, το ποσοστό της απασχόλησης, κ.ο.κ., συνεχίσουν στο μέλλον να μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό.