Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα : δυναμική και αναπτυξιακές δυνατότητες - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2011

 1. Έκδοση
 2. Κασιμάτη, Ευαγγελία | Καφούρος, Βασίλης
 3. Βαγιονής, Νίκος
 4. Κορλίρας, Παναγιώτης
 5. 1η έκδοση
 6. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2011
 7. 151, [6] σελίδες : διαγράμματα, πίνακες
 8. Εκθέσεις : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 66. ISSN: 11085794
 9. 9789603410980
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 149-151.
 11. Ελλάδα
 12. Πατήστε εδώ
  • Εισαγωγή. Σκοπός και πεδίο αναφοράς της μελέτης -- Κεφάλαιο 1. Σημασία, τυπολογία και εξέλιξη του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας -- Κεφάλαιο 2. Διαχρονική εξέλιξη του κλάδου των ξενοδοχείων πολυτελείας -- Κεφάλαιο 3. Μέτρηση αποδοτικότητας και κερδοφορίας και χρηματιστηριακή αποτίμηση -- Κεφάλαιο 4. Ξενοδοχεία πολυτελείας και θέματα περιβάλλοντος στην περίπτωση της Ελλάδας -- Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα -- Παράρτημα -- Βιβλιογραφία.

  • Ο τουριστικός τομέας της οικονομίας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την εξαγωγική του επίδοση, τον όγκο της παραγωγής του, τη διασπορά του παραγόμενου οφέλους στην ευρύτερη οικονομία και τις προοπτικές βιωσιμότητάς του. Η συλλογική μελέτη «Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα: δυναμική και αναπτυξιακές δυνατότητες», του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, είναι μια αναλυτική και διεισδυτική προσέγγιση στην αιχμή του δόρατος – κατά πολλούς – της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
     Η μελέτη ερευνά και παρουσιάζει την ανάπτυξη ελληνικών και ξένων τουριστικών ομίλων στην Ελλάδα σε μέγεθος, αριθμό μονάδων, κλινών, απασχόλησης, τη γεωγραφική τους διασπορά, αλλά και τις επιχειρηματικές τους στοχεύσεις και προοπτικές. Αναλύεται το σύνολο του δυναμικού διαχρονικά και επίσης ανά κατηγορία όσον αφορά χαρακτηριστικές ειδικές τουριστικές υποδομές που προσφέρονται από τα ξενοδοχεία πολυτελείας. Επίσης παρουσιάζονται αυτόνομα αλλά και συγκριτικά τα τουριστικά μεγέθη που αφορούν τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
     Στη συνέχεια διεξάγεται μια συγκριτική ανάλυση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας των ξενοδοχείων πολυτελείας, σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας, με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών. Η ανάλυση συμπεριλαμβάνει και την χρηματιστηριακή αποτίμηση εκείνων των ξενοδοχείων πολυτελείας που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο Αθηνών με βάση την τιμή των μετοχών τους.
     Τα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον εξετάζονται στη συνέχεια, όπου αναγνωρίζονται οι θετικές επιπτώσεις των ξενοδοχείων πολυτελείας στο περιβάλλον, αλλά και επισημαίνονται σχετικές αρνητικές επιπτώσεις που πρέπει να τύχουν προσοχής στην περίπτωση της Ελλάδας.
     Εν συνόψει η μελέτη για τα ξενοδοχεία πολυτελείας προβαίνει σε εκτίμηση της σημασίας και της συμβολής των επιχειρήσεων αυτών στην οικονομία της χώρας και της αναπτυξιακής δυναμικής τους, επισημαίνοντας ισχυρά και ασθενή σημεία.