Η πολιτική επικοινωνία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2014

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Gerstlé, Jacques
Κουντούρη, Φανή
Ψύλλα, Μαριάννα
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2014
347 σελίδες : πίνακες, σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
9789604024049
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [325]-342) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Εισαγωγικό σημείωμα για τη σειρά
Εισαγωγή της επιμελήτριας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Ένα ακαθόριστο αντικείμενο
Τέσσερις προσεγγίσεις της επικοινωνίας
Η αλληλεπίδραση πολιτικής και επικοινωνίας
Δημοσιοποίηση, πολιτικοποίηση και πόλωση
Μια πολυδιάστατη διαδικασία
Η πραγματιστική διάσταση
Η συμβολική διάσταση
Η δομική διάσταση
Ένα ανταγωνιστικό θεωρητικό πεδίο
Η συμπεριφορική προσέγγιση
Η δομο-λειτουργική προσέγγιση
Η διαδραστική προσέγγιση
Η διαλογική προσέγγιση
ΕΝΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η μεσοποίηση της πολιτικής ζωής
Ο μύθος της κοινωνίας της πληροφορίας
Η αποτελεσματικότητα των καινοτομιών
Η διαδικασία της σύγχρονης δημοσιότητας
Οι τεχνικές εξορθολογισμού του πολιτικού ανταγωνισμού
Το πολιτικό μάρκετινγκ
Οι δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης και οι ποιοτικές έρευνες
Η πολιτική διαφήμιση και οι απειλές της
Η αυξανόμενου κόστους ελεγχόμενη επικοινωνία
Η απειλή παρέκκλισης προς την εμπορευματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
Η κοινοτοπία των επιδράσεων της κοινής γνώμης και το ζήτημα της πρόσληψης
Η σχετικιστική ανάλυση της πρόσληψης
Τα είδη της κοινής γνώμης
Η άμεση πειθώ, η έμμεση πειθώ και η συμπληρωματικότητά τους
Η άμεση πειθώ: αναζητώντας την επιρροή μέσα από την ελεγχόμενη επικοινωνία
Οι μηχανισμοί της πλαισίωσης
Οι μηχανισμοί ιεραρχικής αξιολόγησης
Η εφαρμογή των μηχανισμών πειθούς
Ο επηρεασμός της προσοχής, οι δημόσιες αντιλήψεις και οι συλλογικές προτιμήσεις
Επανατοποθετώντας σε ένα πλαίσιο αναφοράς και αποσυνθέτοντας τις επιδράσεις και τα είδη κοινού
Μια τεχνική διαχείρισης της πληροφορίας: το "spin control"
Οι μακροπολιτικές επιδράσεις της εκσυγχρονισμένης επικοινωνίας
Η μιντιακή δυσανεξία και η δυαδική δημοκρατία
Γνωστική κινητοποίηση και ενάρετος κύκλος
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η εξέλιξη της προεκλογικής επικοινωνίας
Οι τύποι προεκλογικής εκστρατείας από τον 19ο αιώνα
Η μεταπολεμική εξέλιξη
Η προεκλογική εκστρατεία, η κατασκευή της πολιτικής πραγματικότητας και οι επιδράσεις της εκστρατείας
Η ανάδυση της προεκλογικής εκστρατείας ως προνομιακής συμβολικής στιγμής
Η σύνθεση των επιδράσεων διάδρασης
Από τις άμεσες στις έμμεσες επιδράσεις: η συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων
Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές: 1988, 1995, 2002 και 2007
Η ιεραρχημένη ορατότητα
Η διακρίνουσα πλαισίωση
Σύζευξη και διαχωρισμός επικοινωνίας και πληροφορίας
Η επικράτηση των πολιτικών παραγόντων
Οι διαφοροποιημένες πολιτικές επιδράσεις των εκστρατειών
Το νομοθετικό πλαίσιο των προεκλογικών εκστρατειών
Οι θέσεις εξουσίας, οι θεματικές αξιοπιστίες και οι στρατηγικές επικοινωνίας
Οι πολιτικο-θεσμικές δομές
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Η προεδρική επικοινωνία
Η επικοινωνία του προέδρου
Η μιντιακή κάλυψη του προέδρου
Η επικοινωνία, η πληροφορία και η αναζήτηση υποστήριξης από το κοινό
Η κυβερνητική επικοινωνία
Η επικοινωνία του πρωθυπουργού
Η επικοινωνία των υπουργείων
Η ενημέρωση για την κυβερνητική δράση
Η επικοινωνία και η δημοφιλία της εκτελεστικής εξουσίας
Οι παράγοντες της δημοφιλίας
Οι συγκειμενικοί παράγοντες στη διαχείριση της πληροφορίας
Συγκατοίκηση και "divided government"
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναπαραστάσεις των ΜΜΕ και συμπεριφορές πληροφορίας
Η διαπροσωπική επικοινωνία
Πρακτικές ενημέρωσης και ενδιαφέρον
Αξιοπιστία και κίνητρα
Δεδηλωμένες προτιμήσεις και πραγματικές προτιμήσεις
Η συλλογική έκφραση και η συλλογική δράση των πολιτών
Από τη συζήτηση στις οργανώσεις
Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις
Η διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και οι στρατηγικές ορατότητας
Επικοινωνία και εκδημοκρατισμός
Το ιδανικό της ηλεκτρονικής δημοκρατίας
Οι αμφιταλαντεύσεις της τοπικής δημοκρατίας
Οι προκλήσεις της διαβουλευτικής δημοκρατίας
Οι αρχές

Politeianet