Νέα γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης : οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε. | Κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΚΕΑΔΙΚ. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Πανεπιστήμιο Κρήτης | Κέντρο πολιτικής έρευνας και τεκμηρίωσης ΚΕΠΕΤ. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  4. Κυρίδης, Αργύρης Γ. | Παπαδάκης, Νίκος Ε. | Φωτόπουλος, Νίκος
  5. Νίκος Παπαδάκης, Αργύρης Κυρίδης, Νίκος Φωτόπουλος (επιμ.)
  6. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016
  7. 330 σελίδες
  8. 9789600807479