Παρασκευάς, Μιχάλης [Συγγραφέας]. Κοινωνία της πληροφορίας

 1. Work (Individual)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το ηλεκτρονικό σύγγραμμα έχει τίτλο “Κοινωνία της Πληροφορίας” και υπότιτλο “Υποδομές, Υπηρεσίες και Επιπτώσεις”.

   Διαπραγματεύεται το τεχνολογικό, οργανωτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής των ΤΠΕ σε όλο το εύρος εφαρμογής τους στη σύγχρονη κοινωνία.

   Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων που θεραπεύουν την Πληροφορική (Πανεπιστημίων ή/και ΤΕΙ) αλλά και σε φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αυτοεκπαίδευση καθώς είναι γραμμένο με τρόπο που δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών τεχνικών γνώσεων από την πλευρά του αναγνώστη.

   Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν σχετική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο διδάσκων να μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα κεφάλαια στην διδασκαλία του για να καλύψει ή να εμβαθύνει σε ειδικά θέματα.

   Τα θέματα (κεφάλαια) που διαπραγματεύονται είναι:

   1. Η έννοια και το περιεχόμενο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
   2. Το λογισμικό και ο ρόλος του στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   3. Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   4. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του
   5. Το περιεχόμενο, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο
   6. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   7. Η δημόσια διοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   8. Η δημοκρατία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   9. Η οικονομία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
   10. Ειδικά θέματα εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
   11. Δράσεις του ελληνικού κράτους για την Κοινωνία της Πληροφορίας