Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δημόσια διοίκηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014

 1. Έκδοση
 2. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ.
 3. Ρακιντζής, Λέανδρος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014
 6. xviii, 182 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789605681173
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ Λέανδρου-Σωκράτη Ρακιντζή, Γεν. Επιθ. Δημόσιας Διοίκησης
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
   Ι. Γενικά
   II. Διαφθορά και κακοδιοίκηση στην αρχαιότητα
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   I. Εννοιολογικός προσδιορισμός της κακοδιοίκησης
   II. Εννοιολογικός προσδιορισμός της διαφθοράς
   III. Σχέσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς
   Συστατικά στοιχεία της διαφθοράς
   Μορφές και αίτια της διαφθοράς
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
   Ι. Στη Δημόσια Διοίκηση
   Α. Έννοια της Δημόσιας Διοίκησης
   Β. Αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης
   Γ. Αίτια αναπαραγωγής της διαφθοράς
   Έλλειψη ελέγχου
   Έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας
   Έλλειψη χρηστής διοίκησης
   Έλλειψη καλής πίστης
   II. Στο Δημόσιο Τομέα
   Α. Έννοια του Δημόσιου Τομέα
   Β. Λόγοι συντήρησης του φαινομένου
   Γ. Συνέπειες στο Δημόσιο Τομέα
   III. Παράγοντες υπέρ της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην Ελλάδα
   IV. Αντιμετώπιση του φαινομένου
   V. Έλεγχοι αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στη
   Δημόσια Διοίκηση
   Α. Διοικητικός έλεγχος
   Προληπτικός ιεραρχικός έλεγχος
   Κατασταλτικός ιεραρχικός έλεγχος
   Αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή
   Ενδικοφανής προσφυγή
   Διοικητική Εποπτεία
   Β. Κοινοβουλευτικός έλεγχος
   Γ. Δικαστικός έλεγχος
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
   Ι. Η συμβολή των διεθνών οργανισμών
   Α. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
   Β. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) Γ. Συμβάσεις και Διακηρύξεις στα πλαίσια του Συμβουλίου της
   Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Δ. Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.)
   Ε. Άλλες Διεθνείς Συμβάσεις
   ΣΤ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
   Ζ. Διεθνείς μηχανισμοί δράσης κατά της διαφθοράς
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
   Ι. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)
   Α. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του Γ.Ε.Δ.Δ.
   Νομική φύση
   Αποστολή του Γ.Ε.Δ.Δ.
   Οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Δ.Δ.
   Συντονιστικό όργανο
   Ελεγκτικό όργανο
   Πειθαρχικό όργανο
   Λοιπές αρμοδιότητες
   Β. Μεθοδολογία δράσης - τρόποι διενέργειας του ελέγχου
   Γ. Στελέχωση του Γραφείου
   Βοηθοί του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
   Ειδικοί Επιθεωρητές
   Γραμματεία
   Δ. Προτάσεις - αντίμετρα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
   II. Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αρμοδιότητες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
   Ι. Εισαγωγή
   ΙΙ. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αποστολή - Αρμοδιότητες
   Γ. Συγκρότηση - Σύνθεση
   Δ. Ελεγκτική διαδικασία
   Ε. Οργάνωση
   III. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αποστολή - αρμοδιότητες
   IV. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αποστολή
   Γ. Αρμοδιότητες
   Δ. Συγκρότηση - Στελέχωση
   Ε. Ελεγκτική διαδικασία
   V. Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
   και Δικτύων (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αποστολή - Αρμοδιότητες
   Γ. Συγκρότηση - Σύνθεση
   Δ. Ελεγκτική διαδικασία
   VI. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.)
   Α. Σύσταση
   Β. Αποστολή - Αρμοδιότητες
   Γ. Συγκρότηση - Σύνθεση [...]
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

   Politeianet