Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ. [Συγγραφέας]. Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δημόσια διοίκηση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2014
 3. Ελληνικά
  • Η διαφθορά ως κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας, στη λειτουργία του κράτους, είναι το κυριότερο αίτιο της οικονομικής κρίσεως και ανασταλτικός παράγοντας της μη ανάπτυξης. Οι τρόποι όμως και οι μέθοδοι της αντιμετώπισής της σ' όλα τα πεδία, δεν είχαν αποτελέσει μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον στην Ελλάδα, αντικείμενο σοβαρής και ολοκληρωμένης επιστημονικής έρευνας.
   Το όλο ζήτημα απασχολούσε υποτονικά τα Μ.Μ.Ε., οι δε σχετικές ειδήσεις και οι ποινικές υποθέσεις δεν ετύγχαναν ευρείας δημοσιότητας.
   Πριν δέκα χρόνια περίπου άρχισαν σταδιακά να δημοσιεύονται διάφορες μελέτες και άρθρα για τη διαφθορά και τον προθάλαμό της την κακοδιοίκηση, προσδιορίσθηκαν επιστημονικά οι έννοιες της διαφθοράς και κακοδιοίκησης, και νομοθετήθηκαν τρόποι και όργανα αντιμετώπισής τους. Έγιναν σχετικά συνέδρια ημεδαπά και διεθνή με δημοσίευση των πρακτικών τους, παρουσιάστηκαν επίσημες εκθέσεις του Γ.Ε.Δ.Δ. και των ελληνικών ελεγκτικών οργάνων και διεθνών οργανισμών και έγιναν σχετικές μελέτες και δημοσιεύσεις κι έτσι εξετάσθηκε μεν επιτυχώς το θέμα από διάφορες πλευρές, αλλά δεν υπήρχε μια συστηματική και ολοκληρωμένη μελέτη, που να εξετάζει το πρόβλημα της διαφθοράς και κακοδιοίκησης στη χώρα μας, καθ' ολοκληρία και με επιστημονική πληρότητα ακόμη και ιστορικά.
   Το κενό αυτό θεωρώ, ότι το καλύπτει το πόνημα της καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Μαρίας Βενετσανοπούλου με τον τίτλο "Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση - Ελεγκτικοί μηχανισμοί", που έχω την τιμή να προλογίζω.
   Το βιβλίο περιέχει πρόλογο, συντομογραφίες και εισαγωγικό κεφάλαιο, κατά το κύριο μέρος οκτώ κεφάλαια και επίλογο. Πολύ ενδιαφέρον και αρκετά πρωτότυπο αποτελεί το τμήμα του εισαγωγικού κεφαλαίου με τον τίτλο "Διαφθορά και Κακοδιοίκηση" κατά την αρχαιότητα, στο οποίο η συγγραφεύς αναλύει ενδελεχώς και λίαν κατατοπιστικά το θέμα και μας παρηγορεί η σκέψη, ότι και στην αρχαιότητα υπήρχε μεν διαφθορά, αλλά και διαδικασίες ελέγχου, εκλογή αρχόντων και κυρώσεις, που επιβάλλονται και ίσως πρέπει να αντιγράψουμε κάποιες από αυτές κυρίως ως προς την αμεσότητα των κυρώσεων. [...]
   Το παρόν πόνημα θα βοηθήσει πολύ στη γνωριμία του νέου αυτού θεσμού και την αποδοχή του ως του κυριοτέρου, λόγω των συντονιστικών αρμοδιοτήτων του, οργάνου στον πόλεμο κατά της διαφθοράς.
   Τέλος επισημαίνω, ότι επιστημονικές εργασίες σαν την παρούσα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ακαδημαϊκή κοινότητα και ευρύ κοινό, για την κατανόηση των προβλημάτων, που δημιουργεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση και συντελεί στην επιτυχή αντιμετώπισή τους.
   Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

   Politeianet