Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-) [Συγγραφέας]. Η γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2011
 3. Ελληνικά
  • Η προσέγγιση της έρευνας αυτής δεν αφορά απλά και μόνον στη γεωφυσική παρουσίαση του πλανήτη Γη, ούτε όμως και στη στείρα γεωπολιτική καταγραφή της κρατικής υπόστασης, με όλες τις παρεπόμενες της εθνικής κυριαρχίας επιρροές της στον θαλάσσιο και όχι μόνο χώρο. Ως στόχος τέθηκε από την αρχή η προσπάθεια σύζευξης της γεωγραφικής πραγματικότητας, τόσο με την εξέλιξη της σύγχρονης, οργανωμένης διεθνούς κοινότητας, όσο και με την αναθεωρημένη διάσταση του αναπτυξιακού φαινομένου, όπως αυτό προήλθε μέσα από τη σχετικά πρόσφατη πολυδιάστατη θεώρησή του, κυρίως μετά τη δεκαετία 1980.

   Το όλο εγχείρημα διανθίζεται ασφαλώς με τη συμπληρωματική παράθεση πληθώρας Χαρτών, γεωφυσικών και πολιτικών, καθώς και αναλυτικών Πινάκων, Σχεδιαγραμμάτων, ακόμη και Φωτογραφιών, που αναδεικνύουν τα επιμέρους συμπεράσματα αναφορικά με την επιρροή του συνόλου των γεωγραφικών δεδομένων στη διαμόρφωση των Διεθνών Σπουδών τον 21ο αιώνα.

   Σε κάθε περίπτωση, οι επιμέρους κλάδοι της επιστήμης της γεωγραφίας, όπως αυτή αφορά στην παρούσα μελέτη, εντοπίζονται στην προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη φυσική γεωγραφία, την πολιτική γεωγραφία και την ανθρωπογεωγραφία. Και οι τρεις αυτοί κλάδοι απαντούν στην περιέργεια του επιστήμονα/ερευνητή διεθνολόγου, ο οποίος διακατέχεται από την προσπάθεια ερμηνείας της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας, σε επίπεδο ανάλυσης των σχέσεων ανάμεσα στα οργανωμένα κράτη, αλλά και τους λαούς που συναποτελούν τη διεθνή κοινωνία.

   Biblionet