Αβούρης, Νικόλαος Μ. [Συγγραφέας]. Python

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2016
 3. Ελληνικά
  • Στόχος της παρούσας 4ης αναθεωρημένης και επαυξημένης έκδοσης του βι­βλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην επιστήμη των υπολογι­στών, ακολουθώντας μια προσέγγιση που συνίσταται στην επίλυση διαδοχικών προβλημάτων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.
   H Python είναι μια ισχυρή γλώσσα προ­γραμματισμού που αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι κατάλληλη για εισαγωγή στον προγραμματισμό, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας της έχει συντελέ­σει στην ανάπτυξη μεγάλου πλήθους βιβλιοθηκών που μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία κειμένων, κατανεμημένο προγραμματισμό, κ.λ.π.

   Το βιβλίο δομείται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην εισαγωγή βασικών εννοιών των υπολογιστών και προ­ γραμματισμού με την Python· το δεύτερο μέρος αφορά σε προ­ηγμένα θέματα προγραμματισμού: αντικειμενοστρεφή προγραμμα­τισμό και προγραμματισμό γραφικών διεπαφών χρήστη· το τρίτο μέρος επιχειρεί επισκόπηση περιοχών της επιστήμης υπολογιστών με χρήση της Python: ψηφιακή αριθμητική, οργάνωση υπολογιστή, μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, λειτουργικό σύστημα, παράλληλη επεξεργασία, δίκτυα και δικτυακός προγραμματισμός, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής.

   Ο αναγνώστης καλείται βήμα-βήμα να λύσει ενδιαφέροντα προ­βλήματα, όπως να φτιάξει ένα παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, ενώ μα­θαίνει για τη δομή και λειτουργία των υπολογιστών καθώς και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστή.
   Στην ιστοσελίδα του βιβλίου διατίθεται ο κώδικας όλων των ασκήσεων (χωρίς τις λύσεις) και υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

    
   ΠΕΚ