1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 (Γεγονός)
    4. Προσωπικές αφηγήσεις (Έννοια)