1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κίνδυνος (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)