Κίνδυνος

Έννοια
Ελληνικά
Κίνδυνος -- Κοινωνικές απόψεις