1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1949-2004 (Γεγονός)