Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας : Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε - Τέταρτη έκδοση εκτενώς βελτιωμένη συμπληρωμένη και ενημερωμένη. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009

 1. Έκδοση
 2. Τάχος, Αναστάσιος Ι.
 3. Τέταρτη έκδοση εκτενώς βελτιωμένη συμπληρωμένη και ενημερωμένη
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 5. xvii, 915 σελίδες ; 25 εκατοστά
 6. 9789604454310
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Συντομογραφίες.

   Αντί Προλόγου (στην 4η έκδοση).

   Εισαγωγικά.

   Άρθρο πρώτο: Κύρωση του Κώδικα.

   Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

   Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής των δια τά ξεων του Κώδικα.

   Άρθρο 2: Αυτεπάγγελτη ενέρ γεια της Διοίκησης.

   Άρθρο 3: Αιτήσεις προς τη Διοίκηση.

   Άρθρο 4: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

   Άρθρο 5: Πρόσβαση σε έγγραφα.

   Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου.

   Άρθρο 7: Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων.

   Άρθρο 8: Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων.

   Άρθρο 9: Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών ορ γά νων - Εξου-

   σιοδότηση των διοικητικών ορ γά νων προς υπογραφή.

   Άρθρο 10: Προθεσμίες προς ενέργεια.

   Άρθρο 11: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επι κύ ρω ση των

   αντιγράφων.

   Άρθρο 12: Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βε βαίω σης

   για την καταχώριση εγγράφου.

   Προσθήκη στον ΚΔΔ: Η αποδεικτική διαδικασία.

   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

   ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   Άρθρο 13: Συγκρότηση.

   Άρθρο 14: Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία.

   Άρθρο 15: Αποφάσεις.

   Τ Ρ Ι Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

   Άρθρο 16: Περιεχόμενο και τύπος.

    
   Sakkoulas