1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των ορισμών, των ταξινομήσεων και των κανόνων υπολογισμού των μεγεθών του νέου συστήματος εθνικών λογαριασμών. Δεδομένης της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έμφαση δίνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα λογαριασμών του 1995 (ΕΣΛ 1995) που έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες της Ε.Ε. Το βιβλίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση όσων ασχολούνται με την ποσοτική οικονομική ανάλυση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

                 

                                

    

   Stamoulis