1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1981
 3. Ελληνικά
  • Την πρώτη έκδοση του εγχειριδίου αυτού, που έγινε το έτος 1981, ακολούθησαν άλλες τέσσερις εκδόσεις στα έτη 1984, 1989, 1993 και 1997. Τις τέσσερις τελευταίες εκδόσεις επέβαλε σε μεγάλο βαθμό η συνεχής εξέλιξη του δικαίου που αποτελεί το αναγκαίο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα θεμελιώδη νομοθετήματα του δικαίου των αξιόγραφων, οι νόμοι 5325/1932 και 5960/1933. Μετά το έτος 1997, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά μας συγκεντρώθηκαν στο ναυτικό δίκαιο και, όπως ήταν επόμενο, απομακρύνθηκαν από το δίκαιο των αξιογράφων. Το δίκαιο, όμως, που συνοδεύει τα ανωτέρω δύο βασικά νομοθετήματα, δεν έπαυσε να εξελίσσεται, ενώ συγχρόνως η σχετική νομική φιλολογία δεν έπαυσε να εμπλουτίζεται από την θεωρία και τη νομολογία.
   Ο τελευταίος αυτός λόγος κατέστησε επιβεβλημένη την έκτη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Εννοείται, όμως, ότι ο πλούτος των νέων μελετών και των αποφάσεων ελήφθη υπόψη στο μέτρο που επιτρέπει η φύση ενός εγχειριδίου.
   Η έκτη, όμως, έκδοση επισπεύσθηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτόν, περιορίσθηκε στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας του δικαίου μόνο της συναλλαγματικής και του γραμματίου εις διαταγήν. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η έβδομη αυτή έκδοση, προκειμένου να καλύψει και το δίκαιο της επιταγής.
   Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κ. Ιωάννα Σάκκουλα και τον κ. Παναγιώτη Σάκκουλα, καθώς και τους συνεργάτες τους κ. Δημήτρη και κ. Χρυσούλα Συναδίνη, για την ανάληψη και επιμέλεια, αντιστοίχως, της παρούσας έβδομης εκδόσεως. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

   Πολιτεία