Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας

  1. Digital-item
  2. Κείμενο
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Το αρχείο pdf του συγγράμματος δεν είναι αναγνώσιμο από τα λογισμικά ανάγνωσης των εντυπο-ανάπηρων, δεν έχει γίνει OCR (Optical Character Recognition). Προστέθηκε μόνο για τους μερικώς βλέποντες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μεγέθυνσης για να βλέπουν το υλικό στον υπολογιστή σε μεγεθυμένη μορφή.
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993