Ασφαλιστικό δίκαιο : εισηγήσεις - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ρόκας, Νικόλαος Κ.
 4. Τρίτη έκδοση
 5. Ιωάννης Κ. Ρόκας
 6. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
 7. xxi, 230 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789605623111
 9. Σε πρόσθετη σελίδα τίτλου. : Insurance law : an introduction
 10. Περιέχει ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   - Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο
   ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
   - Ασφαλιστική σύμβαση - Γενικά θέματα - Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα
   - Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων
   ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   - Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης
   - Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Εξαιρέσεις και έκταση κάλυψης
   ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   - Ασφάλιση κατά ζημιών
   - Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών
   - Επιμέρους θέματα Ι: Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)
   - Επιμέρους θέματα ΙΙ: Ασφαλιστού υποκατάσταση
   ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ
   - Εισαγωγικά
   - Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων
   - Ειδικά θέματα ασφάλισης ζημιών μη πραγμάτων - Εισαγωγικά
   - Μικτές ασφαλίσεις
   - Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης
   - Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων
   Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
   - Θεσμοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης
   - Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης
   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   - Γενικοί κανόνες
   - Ασφάλιση επί της ζωής
   - Επενδυτικές ασφαλίσεις
   - Ασφάλιση ατυχημάτων
   - Ασφάλιση ασθενειών
   - Ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών που ασκούνται όπως οι μακροχρόνιες ασφαλίσεις ζωής
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
   Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   - Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
   - Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
   - Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση
   - Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
   ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
   - Αλληλασφαλιστική επιχείρηση
   - Αντασφαλιστική επιχείρηση
   - Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ)
   ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
   - Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων
   - Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων
   ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

  • Η διαδρομή δύο ετών από την δεύτερη έκδοση του παρόντος τον Οκτώβριο 2012 δικαιολογεί την παρούσα τρίτη έκδοση για τον λόγο της αναγκαίας προσαρμογής στις εν τω μεταξύ επελθούσες μεταβολές του ασφαλιστικού δικαίου, ιδιαίτερα στην ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Οι μεταβολές αυτές γίνονται αντιληπτές και στο επίπεδο της σχετικά συνοπτικής παρουσίασης του σύγχρονου ασφαλιστικού δικαίου που αποτελεί και τον σκοπό του παρόντος έργου, δηλαδή η παρουσίαση να είναι περιεκτική και πλήρης, σε όσο το δυνατόν μικρότερη έκταση.
   Ελπίζω η παρούσα έκδοση να βρει την ίδια απήχηση με την προηγούμενη και ευχαριστώ την Γ. Κωνσταντινίδου για την πολύτιμη συνδρομή της στην επιμέλεια της σύνταξης, καθώς και τον εκδοτικό οίκο "Νομική Βιβλιοθήκη" για την ανάληψή της. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

   Πολιτεία