Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2009

 1. Manifestation
 2. Chiang, Alpha C. (1927-) | Wainwright, Kevin
 3. Στέλιος Κώτσιος | Λυγάτσικας, Ζήνων
 4. Στέλιος Κώτσιος
 5. Δεύτερη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2009
 7. 2 τόμοι σε 1, (1047 σελίδες) ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602187333
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [1017]-1020 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Α΄ΤΟΜΟΣ
   ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   1: Η φύση των μαθηματικών οικονομικών
   Μαθηματικά και μη μαθηματικά οικονομικά
   Μαθηματικά οικονομικά και οικονομετρία
   2: Οικονομικά υποδείγματα
   Συστατικά ενός μαθηματικού υποδείγματος
   Το σύστημα των πραγματικών αριθμών
   Η έννοια των συνόλων
   Σχέσεις και συναρτήσεις
   Τύποι συναρτήσεων
   Συναρτήσεις δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών
   Γενικεύσεις
   ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Ή ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ)
   3: Ανάλυση ισορροπίας στα οικονομικά
   Η έννοια της ισορροπίας
   Μερική ισορροπία αγοράς-Ένα γραμμικό υπόδειγμα
   Μερική ισορροπία της αγοράς-Ένα μη γραμμικό υπόδειγμα
   Γενική ισορροπία αγοράς
   Ισορροπία στην ανάλυση εθνικού εισοδήματος
   4: Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα πινάκων
   Πίνακες και διανύσματα
   Πράξεις μεταξύ πινάκων
   Παρατηρήσεις στις πράξεις διανυσμάτων
   Μεταθετική, προσεταιριστική και επιμεριστική ιδιότητα
   Ταυτοτικοί και μηδενικοί πίνακες
   Ανάστροφοι και αντίστροφοι
   Πεπερασμένες αλυσίδες Markov
   5: Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα πινάκων (συνέχεια)
   Συνθήκες για την αντίστροφη ενός πίνακα
   Κριτήριο αντίστροφης με χρήση ορίζουσας
   Βασικές ιδιότητες οριζουσών
   Πώς βρίσκουμε τον αντίστροφο πίνακα
   Ο κανόνας του Cramer
   Εφαρμογή στα υποδείγματα αγοράς και εθνικού εισοδήματος
   Υποδείγματα εισροών-ποσοτήτων Leontier
   Περιορισμοί της στατικής ανάλυσης
   ΜΕΡΟΣ 3ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   6: Συγκριτική ανάλυση και η έννοια της παραγώγου
   Η φύση της συγκριτικής στατικής
   Ρυθμός μεταβολής και η παράγωγος
   Η παράγωγος και η κλίση μιας καμπύλης
   Η έννοια του ορίου
   Παράκαμψη: Ανισώσεις και απόλυτες τιμές
   Θεωρήματα ορίων
   Συνέχεια και διαφορισιμότητα μιας συνάρτησης
   7: Κανόνες παραγώγισης και η χρήση τους στη συγκριτική στατική
   Κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων μιας μεταβλητής
   Κανόνες παραγώγισης δύο ή περισσότερων συναρτήσεων της ίδιας μεταβλητής
   Κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων διαφορετικών μεταβλητών
   Μερική παραγώγιση
   Εφαρμογές στη συγκριτική στατική ανάλυση
   Σημείωση για τις Ιακωβιανές ορίζουσες
   8: Συγκριτική στατική ανάλυση υποδειγμάτων γενικών συναρτήσεων
   Διαφορικά
   Ολικά διαφορικά
   Κανόνες διαφορικών
   Ολικές παράγωγοι
   Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων
   Συγκριτική στατική υποδειγματικών γενικών συναρτήσεων
   Αδυναμίες της συγκριτικής στατικής
   ΜΕΡΟΣ 4ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
   9: Βελτιστοποίηση: μια ειδική περίπτωση ανάλυσης ισορροπίας
   Βέλτιστες τιμές και ακρότατες τιμές
   Σχετικά μέγιστα και ελάχιστα: Κριτήριο πρώτης παραγώγου
   Δεύτερη και μεγαλύτερες παράγωγοι
   Κριτήριο δεύτερης παραγώγου
   Σειρές Maclaurin και Taylor
   Κριτήριο Ν-οστής παραγώγου για τοπικό ακρότατο μιας συνάρτησης με μια μεταβλητή
   10: Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις
   Η φύση των εκθετικών συναρτήσεων
   Φυσικές εκθετικές συναρτήσεις και το πρόβλημα της μεγέθυνσης
   Λογάριθμοι
   Λογαριθμικές συναρτήσεις
   Παράγωγοι εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων
   Βέλτιστος χρόνος
   Περαιτέρω εφαρμογές των εκθετικών και λογαριθμικών παραγώγων

   Β΄ΤΟΜΟΣ
   11: Η περίπτωση περισσότερων της μιας μεταβλητών επιλογής
   Η διαφορική εκδοχή των συνθηκών βελτιστοποίησης
   Ακρότατες τιμές μιας συνάρτησης δύο μεταβλητών
   Τετραγωνικές μορφές - Μια αναδρομή
   Αντικειμενικές συναρτήσεις με περισσότερες από δύο μεταβλητές
   Συνθήκες δεύτερης τάξης ως προς την κοιλότητα και την κυρτότητα
   Οικονομικές εφαρμογές
   Συγκριτική στατική της βελτιστοποίησης
   12: Βελτιστοποίηση με εξισώσεις ως περιορισμούς
   Οι συνέπειες ενός περιορισμού
   Ορίζοντας τις στάσιμες τιμές
   Συνθήκες δεύτερης τάξης
   Οιονεί-κοιλότητα και οιονεί-κυρτότητα
   Μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και ζήτηση του καταναλωτή
   Ομογενείς συναρτήσεις
   Ο συνδυασμός ελάχιστου κόστους των εισροών
   13: Περαιτέρω ζητήματα βελτιστοποίησης [...]
   ΜΕΡΟΣ 5ο ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   14: Οικονομική δυναμική και ολοκληρωτικός λογισμός
   15: Συνεχής χρόνος: Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
   16: Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης
   17: Διακριτός χρόνος: Εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης
   18: Εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης
   19: Ταυτόχρονες διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών
   20: Θεωρία βέλτιστου ελέγχου

   Politeianet