Παντελίδου Μαλούτα, Μαρία [Συγγραφέας]. Πολιτισμικές συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας

 1. Work (Individual)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου των πολιτισμικών παραμέτρων της πολιτικής διαδικασίας. Εξετάζεται η πολιτική κοινωνικοποίηση ως διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφοράς, και ως συνιστώσα της αναπαραγωγής αλλά και της μετεξέλιξης της πολιτικής κουλτούρας μιας κοινωνίας. H προβληματική επικεντρώνεται στην ελληνική κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα, στους ιστορικούς παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, καθώς και στις σύγχρονες εκφράσεις της.

   Αρχικά προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης με κριτική παρουσίαση της κλασικής βιβλιογραφίας για τις δύο έννοιες που συνθέτουν το αντικείμενό του, καθώς και για άλλα εννοιολογικά εργαλεία που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής προβληματικής, όπως πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και αξίες, πολιτική γενιά, κ.ά. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια προβληματική για την ελληνική πολιτική κουλτούρα και το ιστορικό της διαμόρφωσης του αντιφατικού και πολυποίκιλου χαρακτήρα της, με κατάληξη στην εξέλιξή της από τη Μεταπολίτευση και μετά και έμφαση στις συνθήκες της κρίσης. Η συζήτηση επικεντρώνεται τόσο σε σταθερές όσο και σε επίκαιρες εκφράσεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, με βάση στοιχεία από εμπειρικές έρευνες.

   Το τελευταίο μέρος αναφέρεται σε πλευρές της πολιτικής κοινωνικοποίησης και στην εξέλιξη της πολιτικής φυσιογνωμίας των νέων στην Eλλάδα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, με αναφορές στις ευρύτερες τάσεις εξέλιξης στα αξιακά συστήματα των νέων στην Ευρώπη. Με τη βοήθεια εμπειρικών δεδομένων, διερευνάται η μεταβολή πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων, με στόχο την ανάπτυξη προβληματικής σχετικά με τη σύνδεση της πολιτικής κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς με την αναπαραγωγή και τη μετεξέλιξη της (ελληνικής) πολιτικής κουλτούρας.

   Στο βιβλίο θα υπάρχει Εισαγωγή στο θέμα, καθώς και Συμπεράσματα που θα συνοψίζουν ευρήματα και κεντρικές υποθέσεις, οι απαραίτητοι πίνακες και γραφήματα καθώς και πλούσιος βιβλιογραφικός οδηγός.

   Κάλλιπος