1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τραπεζικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)