Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2016

  1. Manifestation
  2. Δημητριάδης, Ευστάθιος
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2016
  5. 604 σελίδες : εικονογράφηση ; 29 εκατοστά
  6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  7. 9789605861421 (χαρτόδετο)
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [603]-604.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
    • Πρόλογος -- Μέρος Α’ -- Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη στατιστική -- Κεφάλαιο 3: Ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 3: Γραφήματα -- Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 5: Παλινδρόμηση και συσχέτιση -- Κεφάλαιο 6: Χρονολογικές σειρές -- Κεφάλαιο 7: Αριθμοδείκτες -- Τυπολόγιο -- Μέρος Β’ -- Κεφάλαιο 8: Κατανομές -- Κεφάλαιο 9: Διαστήματα εμπιστοσύνης -- Κεφάλαιο 10: Δοκιμασία υποθέσεων -- Μέρος Γ’: Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στο SPSS -- Κεφάλαιο 12: Καταχώριση - παρουσίαση δεδομένων -- Κεφάλαιο 13: Βασικά μέτρα -- Κεφάλαιο 14: Έλεγχος ανεξαρτησίας -- Κεφάλαιο 15: Σύγκριση μέσων -- Κεφάλαιο 16: Ανάλυση συσχέτισης - παλινδρόμησης -- Κεφάλαιο 17: Διερευνητική παραγοντική ανάλυση -- Κεφάλαιο 18: Ανάλυση συστάδων -- Κεφάλαιο 19: Διακριτική ανάλυση -- Κεφάλαιο 20: Δομικά μοντέλα -- Κεφάλαιο 21: Επικυρωτική παραγοντική ανάλυση -- Κεφάλαιο 22: Ανάλυση χρονολογικών σειρών -- 23: Γραφήματα -- Παράρτημα I: Έξυπνες ενέργειες -- Παράρτημα II: Επικύρωση ερευνητικού εργαλείου -- Παράρτημα III: Ορολογία -- Παράρτημα IV: Πίνακες κατανομών -- Βιβλιογραφία.