Παναγιωτοπούλου, Ρόη [Συγγραφέας]. Η επικοινωνία στις οργανώσεις

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά
    • Στη μελέτη αυτή αναφέρονται αφενός οι θέσεις των κλασικών θεωριών των οργανώσεων απέναντι στην επικοινωνία και στη συμβολή της στη λειτουργία μιας οργάνωσης αλλά και οι σύγχρονες θεωρίες των οργανώσεων, οι οποίες αναγορεύουν την επικοινωνία και τη διαχείριση των πληροφοριών σε υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα, απαραίτητο για την ίδια την ύπαρξη μιας οργάνωσης. Το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμο οδηγό για όλους όσους ασχολούνται με διοίκηση επιχειρήσεων και άλλων οργανώσεων και τις επικοινωνιακές σχέσεις μέσα σε αυτές.

      Kritiki