Οικονομίδης, Χαράλαμπος (1952-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών-εκροών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2007
 3. Ελληνικά
  • Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Wassily Leontief ένα σύστημα ανάλυσης της αλληλεξάρτησης των οικονομικών κλάδων που ονομάστηκε Ανάλυση εισροών-εκροών.
   Για την εργασία του αυτή, ο Leontief τιμήθηκε το 1973 με Βραβείο Νόμπελ στην Οικονομική
   Επιστήμη. Το υπόδειγμα του Leontief μπορεί να θεωρηθεί ένα κατάλληλα απλοποιημένο σύστημα γενικής ισορροπίας που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εμπειρική διερεύνηση οικονομικών προβλημάτων.

   Σήμερα συντάσσονται πίνακες εισροών-εκροών σε όλες σχεδόν τις χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πίνακες αυτοί συγκροτούνται από όλα τα κράτη μέλη και δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα έντυπα της Εurostat. Στην Ελλάδα, καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία στο τμήμα των Εθνικών Λογαριασμών.

   Το υπόδειγμα Leontief μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της οικονομικής δομής, για την αξιολόγηση σεναρίων οικονομικής ανάπτυξης, για τον καθορισμό των επιδράσεων
   διάφορων μέτρων οικονομικής πολιτικής, για προβλέψεις κ.λπ. τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

   Τα τελευταία χρόνια η χρήση του υποδείγματος έχει επεκταθεί περαιτέρω στη διερεύνηση ορισμένων θεμάτων, όπως η κατάρτιση περιφερειακών ή ενεργειακών πινάκων, πινάκων που αφορούν την περιβαλλοντική ρύπανση και πινάκων κοινωνικής λογιστικής κυρίως για θέματα απασχόλησης.

   Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται η θεμελίωση του υποδείγματος εισροών-εκροών, όπως αρχικά αναπτύχθηκε από τον Leontief, καθώς και η εξέλιξη του.
   Επίσης παρουσιάζονται πολλές από τις εφαρμογές του υποδείγματος εισροών-εκροών στην Ελλάδα, σε ζητήματα προγραμματισμού και οικονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας προσεγγίζει την εξέλιξη του υποδείγματος εισροών-εκροών στον ελληνικό χώρο και παρουοιάζει ορισμένες εφαρμογές του, εξετάζοντας παράλληλα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μελέτη αυτή ως εγχειρίδιο για δεδομένες έρευνες.

   Biblionet