Δαλακούρα, Αικατερίνη [Συγγραφέας]. Η εκπαίδευση των γυναικών, οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος-20ός αι.)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αφορά στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης και στο ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής φιλοσοφίας, και στη συμβολή τους στις πολιτισμικές διεργασίες και στους κοινωνικούς/ιδεολογικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από το 18ο αιώνα έως τη μεταπολίτευση και γεωγραφικά και στους δυο /πολιτικούς χώρους, το ελληνικό κράτος και τις κοινότητες του οθωμανικού χώρου.
   Χωρίζεται σε δυο μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη συγκρότηση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος των γυναικών (προσχολική-τριτοβάθμια), με εμπλαισίωση στις μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες (πολιτικές οικονομικές, κοινωνικές ιδεολογικές), και στο δεύτερο μέρος αναλύεται η παιδαγωγική, πολιτισμική δράση των γυναικών και το ‘παράδοξο’ της γυναικείας διδασκαλίας. Σκοπός του βιβλίου είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη (θεματικά και χρονικά) ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης, να τονιστεί η γυναικεία συμβολή και ο έμφυλος παράγοντας στις εκπαιδευτικές κοινωνικές εξελίξεις/αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα η δομή-θεματολογία του βιβλίου είναι η ακόλουθη

   Μέρος Α: Ιδεολογικές συγκρούσεις και θεσμικές κατακτήσεις: η συγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος των γυναικών

   - Λόγοι ‘περί γυναικών’ (φύση, κοινωνικός ρόλος, εκπαίδευση, δικαιώματα, εργασία) - οι αντιφάσεις
   - Η γέννηση, διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος (προσχολική –τριτοβάθμια)
   - Μεταρρυθμιστική παιδαγωγική-νέες προτάσεις
   - Εκπαίδευση –εργασία –επιστήμες
   - Γυναικεία κινήματα-συλλογική δράση-φεμινιστικό κίνημα

   Μέρος Β΄: Γυναίκες και εκπαίδευση –οι γυναίκες στην εκπαίδευση
   - Οι αντιφάσεις επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
   - Ατομική- συλλογική δραστηριότητα (φεμινιστική, φιλανθρωπική, κοινωνική, συνδικαλιστική, πολιτική)
   - Εκδοτική δραστηριότητα
   - Εκπαιδευτική/παιδαγωγική δραστηριότητα
   Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, αλλά και ερευνητές/τριες των σχετικών επιστημονικών πεδίων.