1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2011
  3. Ελληνικά
    • Κριτικά επεξεργασμένες αναπτύξεις, διάλογος με τη βιβλιογραφία και νομολογία, υπόδειξη λύσεων δογματικά πειστικών και κοινωνικά σκόπιμων.

      BiblioNet