1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημοσιονομική πολιτική (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)