Κυρίκος, Δημήτριος Γ. [Συγγραφέας]. Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και καλύπτει θέματα Μακροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής σε εισαγωγικό και ενδιάμεσο επίπεδο σπουδών. Για παιδαγωγικούς λόγους, καθώς και για λόγους συγκρισιμότητας προς τις ευρέως ακολουθούμενες προσεγγίσεις, αρχικά παρουσιάζονται τα συμβατικά υποδείγματα προσδιορισμού της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας, IS-LM και AD-AS. Ακολουθεί το καινοτομικό στοιχείο του βιβλίου με την παρουσίαση του υποδείγματος IS-MP, όπου η καμπύλη LM αντικαθίσταται από νομισματικούς κανόνες (MP) στόχευσης του πραγματικού επιτοκίου, όπως πράγματι συμβαίνει στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες και σε αντίθεση με τη θέσπιση ποσοτικών στόχων ρευστότητας που συνεπάγεται η καμπύλη LM. Η νέα προσέγγιση συμπληρώνεται με το καινούριο υπόδειγμα συνολικής ζήτησης – συνολικής προσφοράς (AD-AS) όπου η AD διατυπώνεται ως σχέση πληθωρισμού – δαπάνης και η νέα AS συνάγεται από τη σχέση πληθωρισμού – ανεργίας που περιγράφει η καμπύλη Phillips. Εξετάζονται οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και αναλύεται η προέκταση του νέου υποδείγματος στην ανοικτή οικονομία. Η νέα αυτή προσέγγιση θα καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι (εξ όσων γνωρίζει ο συγγραφέας) δεν κυκλοφορεί αντίστοιχο σύγγραμμα στην ελληνική γλώσσα.

      Τα πέντε πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα εισαγωγικό εξαμηνιαίο μάθημα στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική, ενώ τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια διαμορφώνουν την ύλη για ένα αντίστοιχο ενδιάμεσου επιπέδου εξαμηνιαίο μάθημα. Σε κάθε κεφάλαιο θα υπάρχουν ερωτήσεις και προβλήματα αυτό-αξιολόγησης, ενώ σε παράρτημα θα δίνονται οι σχετικές απαντήσεις.