1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κοτρίκλα, Άννα-Μαρία
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Περιβαλλοντική πολιτική
  2. Ναυτιλία
  1. Αντικείμενο του βιβλίου είναι η μελέτη των επιπτώσεων των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Δίδεται έμφαση σε θέματα πολιτικής και διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
   Η διαπραγμάτευση των ανωτέρω θεμάτων αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια. Γενικά, τα κεφάλαια περιέχουν στοιχεία (πηγές, τύχη, επιπτώσεις) για τους ρύπους που εισέρχονται στο περιβάλλον από τη ναυτιλία. Αναπτύσσεται το πλαίσιο πολιτικής και διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στο έργο του ΙΜΟ και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αναφορά σε ώριμες ή νέες τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης. 
   Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται ερωτήσεις κατανόησης ώστε να ελέγχεται από το φοιτητή η κατανόηση του θέματος. Επίσης κάθε κεφάλαιο περιέχει έναν αριθμό πηγών μέσω των οποίων ο φοιτητής μπορεί να εμβαθύνει στο αντικείμενο.
   Στόχος του βιβλίου είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη γνώση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στο περιβάλλον και των υφιστάμενων τεχνολογιών και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, που θα είναι σε θέση να ανακαλέσει και να χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή του πορεία.

  1. Κάλλιπος