1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μουσιόπουλος, Νικόλαος
  2. Ντζιαχρήστος, Λεωνίδας
  3. Σλίνη, Θεοδώρα
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Αειφορική ανάπτυξη
  2. Μηχανική περιβάλλοντος
  3. Διαχείριση υδατικών πόρων
  1. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος με έμφαση στις Αρχές Αειφορίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές και εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου αλλά και άλλους αναγνώστες, εφόσον είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Επιστήμης.
   Διδάσκοντες, φοιτητές και επιστήμονες περιβάλλοντος μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των ακολούθων επιμέρους ζητημάτων:

   Περιβαλλοντικά συστήματα, περιβαλλοντική ηθική, παγκοσμιοποίηση και βιωσιμότητα. 
   Ρύποι και επιπτώσεις τους: ανόργανες και οργανικές ενώσεις. 
   Όρια και περιβαλλοντικοί όροι: περιβαλλοντική νομοθεσία και IPP/IPPC, οριακές τιμές ρύπανσης, περιβαλλοντικοί όροι. 
   Ολοκληρωμένη αποτίμηση: περιβαλλοντικοί δείκτες – αειφόρος ανάπτυξη, μεθοδολογία αποτίμησης μέτρων αντιρρύπανσης. 
   Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας: βασικές έννοιες, κύκλοι άνθρακα, νερού και αζώτου, αντιδράσεις όξινης βροχής. 
   Αέρια ρύπανση: ρύπανση της ατμόσφαιρας, πηγές ρύπανσης, φαινόμενα μεταφοράς στην ατμόσφαιρα, επακόλουθα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μοντέλα ποιότητας αέρα, διεργασίες και τεχνολογίες περιορισμού αέριας ρύπανσης: 
   Διαχείριση απορριμμάτων: παραγωγή απορριμμάτων και συνέπειές της, νομικό υπόβαθρο, στάδια διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. 
   Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας: επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, ποσοτικοποίηση κινδύνου, εκτίμηση επικινδυνότητας. 
   Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων: εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανάλυση κύκλου ζωής, οικολογικό σήμα, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  1. Κάλλιπος