Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη [Συγγραφέας]. Τοπική αυτοδιοίκηση

Έργο (αυτοτελές έργο)
2004
Ελληνικά
  • Η έκδοση αυτού του τόμου συμπίπτει με την επιχειρούμενη τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας. Το τελικό κείμενο του Κώδικα δεν έχει διαμορφωθεί τη στιγμή που ολοκληρώνεται η αναμόρφωση αυτού του έργου. Ωστόσο έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα σχέδιο, το οποίο αποτελεί τη βάση των σχετικών συζητήσεων μεταξύ των κομμάτων και μεταξύ της Κυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνονται οι βασικές συνιστώσες της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται. Η επιρροή του αναθεωρημένου Συντάγματος στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αποτίμηση της πορείας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης καθώς και η πορεία και εφαρμογή του ν. 2539/1997, γνωστού ως νόμου "Καποδίστρια", είναι από τα καίρια σημεία, όπως είναι φυσικό, του έργου αυτού.
    Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα, για το οποίο τόσο από την πλευρά της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) όσο και από αυτήν της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, είναι αυτό των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Το τμήμα αυτό του έργου, το οποίο περιλαμβάνει και τις χρηματοδοτικές πηγές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τροποποιημένο, αναβαθμισμένο και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του θεσμού, προβάλει το νέο προφίλ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. 
    Τέλος, μέσα από τις τροποποιημένες σελίδες του τόμου αυτού προκύπτει ότι δεν αρκούν απλώς οι εμπειρικές δράσεις και οι διεκδικητικές ενέργειες της Αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται αυτή να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη τόσο για το ρόλο όσο και για τη δομή, το χαρακτήρα και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός καθώς και για τη σχέση του με το Κράτος σε όλο το φάσμα των εκφάνσεών του. Ασφαλώς η χρησιμότητα και η συμβολή του παρόντος τόμου έγκειται στην κάλυψη της ανάγκης αυτής.

    Biblionet