Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι : η σύγχρονη βρετανική σχολή - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1983

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Kuper, Adam (1941)
Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
357 σελίδες ; 21 εκατοστά
Κοινωνιολογία - Ανθρωπολογία
9600311439 (χαρτόδετο)
Ποικίλες ανατυπώσεις.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
εξώφυλλο της έκδοσης

Εξερευνήσεις και εξερευνητές (εισαγωγικό σχόλιο του 
επιμελητή -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος 
στην αναθεωρημένη έκδοση -- 1. Ο Malinowski -- 2. Ο 
Radcliffe-Brown -- 3. Οι δεκαετίες 1930 και 1940 - από τη 
λειτουργία στη δομή -- 4. Ανθρωπολογία και αποικιοκρατία -- 
5. Από το χάρισμα στη ρουτίνα -- 6. Ο Leach και ο Gluckman
-- 7. Ο Levi-Strauss και ο βρετανικό νεοδομισμός -- 8.
Τα ισχνά χρόνια: 1972-1982 -- 9. Συμπέρασμα: εθνογραφία,
σύγκριση και θεωρία -- Παράρτημα -- Σημειώσεις.