Ψειρίδου, Αναστασία [Συγγραφέας]. Οικονομική ανάλυση & πολιτική

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Το εγχειρίδιο απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 1ου έτους και περιέχει τις βασικές έννοιες (principles) χωρίς εκτενή χρήση άλγεβρας. Το πρώτο μέρος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών που θα είναι χρήσιμη τόσο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών όσο και σε φοιτητές διοίκησης, ψυχολογίας, και άλλων επιστημών. Eίναι κατάλληλο για φοιτητές προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς των οποίων το πρώτο πτυχίο δεν είναι στις οικονομικές επιστήμες π.χ φοιτητές στο ΠΜΣ "Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ" του Πανεπιστημίου Πατρών (όπου διδάσκεται το μάθημα "Αρχές Οικονομικών") και σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, Φυσικής κ.ά. που διδάσκονται το μάθημα "Οικονομικά για μη οικονομολόγους" (αναφέρονται ως παραδείγματα, διότι στο παρελθόν η μία εκ των συγγραφέων είχε διδάξει αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών). 

      To δεύτερο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου-3ου έτους. Εδώ δίδεται μια πιο συστηματική και αυστηρή (formal) ανάλυση των θεμάτων της Μικροοικονομικής, και περισσότερες εφαρμογές των βασικών αρχών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος, με χρήση αλγεβρικής ανάλυσης (πέραν της διαγραμματικής ανάλυσης). Το επίπεδο δυσκολίας του δευτέρου μέρους αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου έτους φοιτητών οικονομικών επιστημών, ή 3ου έτους φοιτητών διοίκησης και άλλων κοινωνικών επιστημών.