Λόγος περί ζωής και θανάτου : η ιατρική πράξη ως μορφή κοινωνικής αλληλόδρασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Αλεξιάς, Γεώργιος (1969-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000
  6. 501 σελίδες
  7. 9789603932253
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [483]-501
    • Ευχαριστίες -- Πρόλογος -- Εισαγωγή -- 1. Ιστορικές προσεγγίσεις -- 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις -- 3. Ιατρική εξουσία και πράξη -- 4. Μονάδες εντατικής θεραπείας -- 5. Μεθοδολογία -- 6.Οργανωτικές σχέσεις -- 7. Συμπεράσματα -- Παράρτημα: Μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης -- Βιβλιογραφία.