Λόγος περί ζωής και θανάτου : η ιατρική πράξη ως μορφή κοινωνικής αλληλόδρασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000
501 σελίδες
9789603932253
Βιβλιογραφία: σελίδες [483]-501

Ευχαριστίες -- Πρόλογος -- Εισαγωγή -- 1. Ιστορικές προσεγγίσεις -- 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις -- 3. Ιατρική εξουσία και πράξη -- 4. Μονάδες εντατικής θεραπείας -- 5. Μεθοδολογία -- 6.Οργανωτικές σχέσεις -- 7. Συμπεράσματα -- Παράρτημα: Μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης -- Βιβλιογραφία.