1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Πολιτισμός (Έννοια)