Άμεσες ξένες επενδύσεις - Νέα Αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, c2010

 1. Έκδοση
 2. Κυρκιλής, Δημήτρης
 3. Νέα Αναθεωρημένη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2010
 5. 299 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9789602187029
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα και διεθνής παραγωγή. Μορφές και ορισμοί
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παγκοσμιοποίηση. Σε αναζήτηση ενός ορισμού. Η παγκοσμιοποίηση ως ιστορική διαδρομή και φαινόμενο
   2.1 Εισαγωγή
   2.2 Η παγκοσμιοποίηση τον 17ο και τον 18ο αιώνα
   2.3 Η παγκοσμιοποίηση κατά τον "μακρύ" 19ο αιώνα
   2.4 Η περίοδος του μεσοπολέμου. Η υποχώρηση της παγκοσμιοποίησης και η ταυτόχρονη ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων
   2.5 Η παγκοσμιοποίηση μετά το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και έως την πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού
   2.5.1 Η ανάπτυξη του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος
   2.5.2 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις την περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προς μια δεσπόζουσα θέση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην παγκόσμια οικονομία
   2.6 Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση. Προς έναν κόσμο χωρίς οικονομικά σύνορα;
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η οικονομική θεωρία των άμεσων ξένων επενδύσεων
   3.1 Ποια οικονομική θεωρία; Η ανεπάρκεια του παραδοσιακού νεοκλασικού υποδείγματος
   3.2 Η θεωρία της βιομηχανικής οικονομικής και η ερμηνεία των άμεσων ξένων επενδύσεων. Δομή αγοράς και η συμπεριφορά της επιχείρησης
   3.3 Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου και η ερμηνεία των άμεσων ξένων επενδύσεων
   3.4 Η θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος. Διεθνές εμπόριο και άμεσες ξένες επενδύσεις ως διαδοχικές φάσεις της στρατηγικής της επιχείρησης
   3.5 Αγορά και επιχείρηση, δυο εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης των οικονομικών συναλλαγών
   3.5.1 Το θεώρημα του Coase και η ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση των αγορών
   3.5.2 Ενδο-επιχειρησιακή ολοκλήρωση αγορών και άμεσες ξένες επενδύσεις
   3.6 Η εκλεκτική προσέγγιση για την ερμηνεία των άμεσων ξένων επενδύσεων
   3.7 Η ερμηνεία των άμεσων ξένων επενδύσεων μέσα από τη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης
   3.7.1 Εισαγωγή
   3.7.2 Η διαδρομή επένδυση-ανάπτυξη
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Το καπιταλιστικό σύστημα, η εξέλιξη της επιχείρησης και η διεθνοποίησή της και η ερμηνεία των άμεσων ξένων επενδύσεων
   4.1 Εισαγωγή
   4.2 Προς μια θεωρία της επιχείρησης και της αγοράς
   4.3 Προς μια θεωρία της διεθνοποίησης της επιχείρησης και της παραγωγής
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Το κόστος και το όφελος των άμεσων ξένων επενδύσεων
   5.1 Η νεοκλασική οικονομική θεωρία του κόστους και του οφέλους της μεταφοράς κεφαλαίου
   5.2 Εμπειρικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της μέτρησης του κόστους και του οφέλους των άμεσων ξένων επενδύσεων
   5.2.1 Το αποτέλεσμα της μεταφοράς πόρων
   5.2.2 Το αποτέλεσμα των άμεσων ξένων επενδύσεων στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών
   5.2.3 Το αποτέλεσμα των άμεσων ξένων επενδύσεων στη δομή αγοράς και στον ανταγωνισμό
   5.3 Η σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και οικονομικής μεγέθυνσης
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Άμεσες ξένες επενδύσεις και ελληνική οικονομία
   6.1 Εισαγωγή
   6.2 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα από το 1950 έως το 1980
   6.3 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία από το 1981 έως και την είσοδο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση
   6.4 Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μετά το 2001
   6.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες εισροής ΑΞΕ στην ελληνική οικονομία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Επίλογος
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   www.politeianet.gr
  • Όταν οι πολυεθνικές εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές διεθνούς αναζήτησης πόρων για μειωμένο κόστος.
   Με τη στρατηγική διεθνούς αναζήτησης πόρων και μειωμένου κόστους, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Έτσι, εγκαθιστούν επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ή την παραγωγή διαφορετικών ποικιλιών του ίδιου προϊόντος σε διάφορες χώρες. Η δημιουργία ενός διεθνώς ολοκληρωμένου παραγωγικού δικτύου επιτρέπει στις πολυεθνικές να μεταφέρουν ημιτελή και τελικά προϊόντα, τεχνολογικές και επιχειρηματικές εισροές και γενικά πόρους μέσω ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών, υποκαθιστώντας τις συμβατικές αγορές και το διεθνές εμπόριο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο διοικητικός μηχανισμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων να υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των αγορών ως μηχανισμών κατανομής πόρων, επενδύσεων και πλούτου.
   Η οικονομική θεωρία, με τις πρωτοποριακές μελέτες των Hymer, Dunning και άλλων, προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο των άμεσων ξένων επενδύσεων και να εκτιμήσει την επίδρασή του στην εθνική και την παγκόσμια οικονομία. Στόχος του βιβλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην ανάλυση του κυρίαρχου στην τρέχουσα φάση της παγκοσμιοποίησης φαινομένου των άμεσων ξένων επενδύσεων και να παρουσιάσει συνολικά την οικονομική θεωρία που δημιουργήθηκε στην προσπάθεια αξιολόγησης και ερμηνείας του. Επίσης, τοποθετεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στο ιστορικό πλαίσιό τους, από την άποψη της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης και των παράλληλων φαινομένων της, όπως η μετανάστευση, το διεθνές εμπόριο, η κίνηση κεφαλαίων, το διεθνές νομισματικό σύστημα, ο ιμπεριαλισμός κ.λπ.

   Biblionet