1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2002
  3. Ελληνικά
    • Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται καθημερινά στο διοικητικό σύστημα της Χώρας και οι πολλαπλές και πολλές φορές αποσπασματικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, επέβαλαν την έκδοση της συλλογής αυτής. Επιπλέον, η περίληψη σε έναν τόμο της κανονιστικής ρύθμισης που αφορά και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, καθιστά αυτόν περισσότερο εύχρηστο για κάθε ενδιαφερόμενο, εφόσον πάρα πολλά θέματα αλληλοσυμπληρώνονται ή είναι κοινού ενδιαφέροντος για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.

       

      Metabooks