1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2002
 3. Ελληνικά
  • Η παρούσα μονογραφία αποτελεί έρευνα των ιστορικών δεδομένων και απόδοση της συνολικής εικόνας της διαμόρφωσης και διαδρομής, πλέον των 180 χρόνων, του θεσμού της Δημόσιας Διοίκησης, από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους με την εφαρμογή του πρώτου διοικητικού μας συστήματος, του 1822. 

   Δίνεται μία συνολική εικόνα για τον τρόπο και τις μορφές οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και τους λειτουργικούς θεσμούς που τελούν σε συνάρτηση μ' αυτή, με σκοπό την ιστορική διερεύνηση των θεσμών και την πρόταση όρων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τους, δεδομένου ότι αυτοί, βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της δράσης τους. 

   Παρακολουθείται λοιπόν η δημιουργία και εξέλιξη των διοικητικών θεσμών της χώρας μας, με χρονολογική σειρά και διαπιστώνεται ότι πολλοί ήταν οι παράγοντες εκείνοι -εθνικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί- που επέδρασαν στη διαμόρφωση της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, για να καταστεί αυτή πιο ευέλικτη και περισσότερο αποδοτική με σύγχρονα δεδομένα. 

   Εκδόσεις Σάκκουλα