Κοκκίδου, Αλεξάνδρα [Συγγραφέας]. Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2008
 3. Ελληνικά
  • Με την παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο προβάλλεται συγκεντρωτικά η ιστορική διαδρομή του θεσμού με αντίστοιχη επισήμανση του αρχικά περιορισμένου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας που άσκησε κατασταλτικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και απέκλεισε τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των διατακτών μέχρι το έτος 1875, ενώ μόλις μετά την ισχύ του κοινοβουλευτισμού πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος σε αυτούς.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο τμήμα του, περιορίζεται στην εξέταση των ειδικότερων ζητημάτων της σύγχρονης ρύθμισης του θεσμού, το ουσιαστικό περιεχόμενο και τα στοιχεία του, την αυτοτέλεια των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την λειτουργική και οικονομική τους αυτοτέλεια, τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών. Με το δεύτερο τμήμα του, επιχειρείται η διερεύνηση των δημιουργούμενων νομικών σχέσεων από το δικαίωμα του Κράτους να εποπτεύει τους Οργανισμούς Τοπικής
   Αυτοδιοίκησης και αναλύεται η έννοια και η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού.

   Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στο θεσμικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το δημοσιονομικό έλεγχο που αυτό ασκεί στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αναπτύσσονται λεπτομερώς τα επί μέρους στοιχεία και η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου που ασκεί σε πρώτο στάδιο προληπτικό επί των διατακτών. 

   Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων. Τέλος αναφέρεται η άσκηση των ενδίκων μέσων από διαφορές που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό.

   Εκδόσεις Σάκκουλα