1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2006
 3. Ελληνικά
  • Στις σελίδες του βιβλίου γίνεται ανάλυση της ύλης των κεφαλαιουχικών εταιριών, υπό το φως των σύγχρονων νομοθετικών εξελίξεων που κυρίως έχουν εισαχθεί για να εναρμονισθεί το ελληνικό δίκαιο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Ο συγγραφέας διατυπώνει για τα σημαντικότερα ζητήματα εταιρικού δικαίου νέες απόψεις ή ενισχύει τις παλαιές, με νέα επιχειρήματα, παραθέτοντας πλήρη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση. Επίσης παρουσιάζει και ερμηνεύει νέους θεσμούς, όπως: 

   - ο θεσμός της δημοσιότητας μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, 

   - ο θεσμός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και γενικότερα τις νέες διατάξεις λογιστικού δικαίου, 

   - η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

   - οι νέες εταιρικού δικαίου διατάξεις των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιριών, 

   - οι νέες διατάξεις που αναφέρονται στην εκκαθάριση των Ανώνυμων Εταιριών, οι οποίες συνδέονται με σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα. 

   Στόχος του συγγραφέα είναι το ανά χείρας έργο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο τόσο των θεωρητικών για την περαιτέρω έρευνα του δικαίου όσο και εφαρμοστών του δικαίου, στους οποίους παρέχει λύσεις δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες για τα ζητήματα που καθημερινά τους απασχολούν. Η πλούσια σύγχρονη νομολογία, με την οποία είναι εμπλουτισμένο το έργο, είναι πολύτιμος οδηγός προς την κατεύθυνση αυτή. 

   Biblionet